کارخانه:

گیلان - شهر صنعتی رشت، خیابان سوم، بن بست لاله دو

تلفن:

۳۱۸۸۴۸۴۸ (۰۱۳)

 

تماس مستقیم:

ظرفیت خالی تولید

آقای اسفندیاری

تلفن:

۳۱۸۸۳۱۳۱ (۰۱۳) داخلی 100

service@tymcompany.com

اطلاعات

خانم محرمی

تلفن:

۳۱۸۸۳۱۳۱ (۰۱۳) داخلی 109

info@tymcompany.com

بازرگانی

خانم قرائی

تلفن:

۳۱۸۸۳۱۳۱ (۰۱۳) داخلی 105

commercial@tymcompany.com